ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2019-20. ГОДИНУ

Одељење и разред

Име и презиме родитеља1/1

Милева Пушоњић, записничар

1/2

Слађан, Јевтић председник

1-3 Баљковац

Мирела Митровић

1,2,3 Доња Сабанта

Драгица Јовић

2/1

Горан Мијајловић

2/2

Тамара Матејић

3/1

Зора Савковић

3/2

Весна Костић

4/1

Кристина Петровић

4/2

Владимир Игњатовић

4 Баљковац

Јелена Продановић

5/1

Дејан Булатовић

5/2

Мирјана Миленковић

6/1

Ивана Василијевић

6/2

Снежана Вукомановић

7/1

Љиљана Пршић

7/2

Јелена Јовановић

7/3

Драган Стаменовић, заменик

8/1

Марија Игњевић

8/2

Сузана Аранђеловић

8/3

Љиљана Вукојичић


 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2018-19. ГОДИНУ

Име и презиме

Одељење и разред

Јована  Киш Вукомановић

1/1

1/2

Александар Дамјановић

2/1

Весна Костић

2/2

3/1

3/2

Ана Петронијевић

4/1

Данијела Димитријевић

4/2

Јелена Продановић

2/3/4-Баљковац

Доња Сабанта

Сања Грујић

5/1

Снежана Вукомановић

5/2

Љиљана Пршић

6/1

Јелена Јовановића

6/2

Драган Стаменовић

6/3

Марија Игњевић

7/1

Сузана Аранђеловић

7/2

Анита Петровић

7/3

Зорица Ђорђевић

8/1

Рита Јанковић

8/2

Срђан Илић до 15.12. а од тада Сузана Аранђеловић


 

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2017-18. ГОДИНУ

РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

1-1

Марија Мијановић

1-2

Слађана Лукић

1-3

2-1

Гордана Нићифоровић

2-2

Славица Јовановић

3-1

Јадранка Миланов

3-2

3-3

4-1

Иван Марковић

4-2

Снежана Вукомановић

4-3

Дејан Миловановић

5-1

Љиљана Пршић

5-2

Јелена Продановић

5-3

Гордана Томић

6-1

Сузана Новаковић

6-2

Данијела Матејић

6-3

Анета Петровић

7-1

Лидија Радојковић

7-2

Срђан Илић - председник

8-1

Јасмина Новичић

8-2

Дејан Мојсиловић

8-3

Јелена Дугић

Доња Сабанта

1-3 Р. Баљковац

Мирела Митровић

2-4. Баљковац

Моника Лазаревић

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2016-17. ГОДИНУ

 

РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

1-1

Драгана Станковић

1-2

Славица Јовановић

1-3

Верица Мијајловић

2-1

Јадранка Миланов

2-2

Ирена Срећковић

3-1

Александра Видосављевић

3-2

Снежана Вукомановић

3-3

Марија Милутиновић

4-1

Верица Марковић

4-2

Сања Јовановић

5-1

Сузана Милаковић

5-2

Мира Милутиновић

5-3

Снежана Арсић

6-1

Љиљана Пршић

6-2

Ана Томић

7-1

Дарко Браковић

7-2

Дејан Мојсиловић

7-3

Тања Вукомановић

8-1

Небојша Николић

8-2

Радивоје Булатовић

Доња Сабанта

Јован Павловић

1-3 Р. Баљковац

Јелена Продановић

2-4. Баљковац

Моника Лазаревић

 

 

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2015-16. ГОДИНУ

РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

1-1

Ивана Љубисављевић

1-2

Иван Живковић

2-1

Радиша Обрадовић

2-2

Наташа Петровић

2-3

Драгана Ћуковић

3-1

Милева Пушоњић

3-2

Јелена Милосављевић

4-1

Драган Мијајловић

4-2

Сузана Аранђеловић

4-3

Ненад Вулић

5-1

Славица Томић

5-2

Небојша Николић

6-1

Слободан Лазаревић

6-2

Дејан Мојсиловић

6-3

Славица Спасојевић

7-1

Марија Стојадиновић

7-2

Мирјана Арсић

8-1

Даница Стевановић

8-2

Сузана Илић

8-3

 

1-3 Р. БАЉКОВАЦ

Јелена Продановић

2-4. Р.  БАЉКОВАЦ

Моника Лазаревић

 

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2014-15. ГОДИНУ

Чланови Савета родитеља за школску 2014.-2015.годину

 

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

1-1

Жељко  Аврамовић

1-2

Слађан Јевтић

1-3

Александар Лазовић

1р.-3р. Баљковац

Моника Лазаревић

2-1

Милева Пушоњић

2-2

Сања Јовановић

2р.-4р. Баљковац

Јелена Продановић

Доња сабанта

3-1

Здравоград Радојковић

3-2

Горан Јовановић

3-3

Ненад Вулић

4-1

Славица Томић

4-2

Драгана Ђурђевић

5-1

Слободан Лазаревић

5-2

Весна Милошевић- Мојсиловић

5-3

Милица Ђорђевић

6-1

Младен Ђорђевић

6-2

Мирјана Арсић

7-1

Даница Стевановић

7-2

Сузана Илић

7-3

Љиљана Марковић

8-1

Биљана Миловић

8-2

Снежана Павловић

8-3

Љиљана Марковић

 

Савет родитеља
У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује предшколски програм.

Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11) разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.