Obaveštenja ekskurzije 2019/2020.

>>>Obaveštenje - ekskurzije 1. razreda<<<

>>>Obaveštenje - ekskurzije 2. razreda<<<

>>>Obaveštenje - ekskurzije 3. razreda<<<

>>>Obaveštenje - ekskurzije 4. razreda<<<

>>>Obaveštenje - ekskurzije 5. razreda<<<

>>>Obaveštenje - ekskurzije 6. razreda<<<

>>>Obaveštenje - ekskurzije 7. razreda<<<

>>>Obaveštenje - ekskurzije 8. razreda<<<

 

>>>Obaveštenje o izvođenju nastave u prirodi<<<

 

>>>Odluka o dodeli ugovora - nastava u prirodi<<<

>>>Odluka o dodeli ugovora - ekskurzije<<<

 

>>>Оbaveštenje - računarska oprema<<<

>>>Obaveštenje - školski nameštaj<<<

>>>Obaveštenje - HTZ oprema prva partija<<<

>>>Obaveštenje - HTZ oprema druga partija<<<

 

>>>Poziv - Ekskurzija<<<

>>>Konkursna dokumentacija - Ekskurzija<<<

>>>Obaveštenje - osiguranje<<<

>>>Poziv - nastava u prirodi<<<

>>>Konkursna dokumentacija -Nastava u prirodi<<<

 

>>>Odluka o dodeli ugovora osiguranje<<<

 

>>>Odluka o dodeli ugovora za HTZ opremu I partija<<<

>>>Odluka o dodeli ugovora za HTZ opremu II partija<<<

 

Obaveštenja

>>>Obaveštenje - računarska oprema<<<

>>>Obaveštenje - mobilni telefoni<<<

 

Odluka za računarsku opremu

>>>Odluka - dodela<<<

 

Obaveštenja za užinu i produženi boravak

>>>Odluka - prva partija<<<

>>>Odluka - druga partija<<<

>>>Odluka - treća partija<<<

>>>Odluka - četvrta partija<<<

>>>Odluka - peta partija<<<

>>>Odluka - šesta partija<<<

 

>>>Obaveštenje - školski nameštaj<<<

 

>>>Odluka - namirnice 1/6<<<

>>>Odluka - namirnice 2/6<<<

>>>Odluka - namirnice 3/6<<<

>>>Odluka - namirnice 4/6<<<

>>>Odluka - namirnice 5/6<<<

>>>Odluka - namirnice 6/6<<<

 

>>>Odluka o dodeli ugovora za drugu partiju - školski nameštaj<<<

 

>>>Obaveštenje o zaključenom ugovoru- knjige za odlične učenike<<<

>>>obaveštenje o zaključenom ugovoru za servisiranje računara<<<

 

>>>Pozivno pismo 1/1<<<

>>>Pozivno pismo 1/2<<<

>>>Poziv za podnosenje ponuda za namirnice<<<

>>>Konkursna dokumentacija<<<

 

 

>>>Obaveštenje o servisiranju štampača i reciklaži tonera<<<

 

>>>Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku novih tonera<<<

 

>>>Odluka o dodeli ugovora za knjige za odlične i nagrađene učenike 1/2<<<

>>>Odluka o dodeli ugovora za knjige za odlične i nagrađene učenike 2/2<<<

 

>>>Odluku o dodeli ugovi Usluge servisiranja štampača i reciklaža tonera<<<
>>> Odluku o dodeli ugovora za četvrtu partiju - kancelarijski materijal <<<

 

>>>Odluka o dodeli ugovora za nove tonere 1/3<<<
>>>Odluka o dodeli ugovora za nove tonere 2/3<<<
>>>Odluka o dodeli ugovora za nove tonere 3/3<<<

 

 

 

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za osiguranje imovine

2.Odluka dodela

Obaveštenje - mobilni telefoni

2.Odluka dodela2

Obaveštenje-fiksni telefoni

Odluka dodela II partija

Obaveštenje, drva-ugalj

Odluka dodela

Obaveštenje - sredstva za higijenu

Obaveštenje električna energija

Obaveštenje kancelarijski materijal

 

Poziv za podnosenje ponuda za namirnice

Konkursna dokumentacija

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za gorivo

Odluka o dodeli ugovora za sredstva za higijenu

Odluka o dodeli ugovora za servisiranje racunara

Obavestenje o dodeli ugovora za servisiranje stampaca i tonere

Odlukao dodeli ugovora za kancelarijski materijal

Odluka o dodeli ugovora za knjige za odlične i nagrađene učenike

Obavestenje o dodeli ugovora za knjige za nagradjene i odlicne ucenike

Odluka o dodeli ugovora za električnu energiju

Obavestenje o dodeli ugovora za nabavku tonera

Obaveštenje o osiguranju imovine

Odluka o dodeli ugovora za osiguranje

Obaveštenje za računarsku opremu

Odluka o dodeli ugovora za namirnice

Poziv za podnošenje ponuda za namirnice

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje za prvu partiju

Obaveštenje za drugu partiju

Obaveštenje za četvrtu partiju

Obaveštenje za petu partiju

Odluka o dodeli ugovora za usluge mobilne telefonije

Obavestenje o produzetku roka

Izmena za partiju 2

Poziv za nabavku male vrednosti

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora za namirnice

Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu

Odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva

Obavestenje o zakljucenju ugovora za gorivo

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nove tonere

Odluka o dodeli ugovora za servisiranje štampača i reciklažu tonera

Obavestenje o zakljucenom ugovoru o servisiranju racunara

Odluka o dodeli ugovora za servisiranje računara

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku knjiga

Odluka o dodeli ugovora za nabavku knjiga za odlične i nagrađene učenike

Javna nabavka dobara- elektricne energije po partijama

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za elektricnu energiju

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku tonera

Odluka o dodeli ugovora za četvrtu partiju za javnu nabavku kancelarijskog materijala

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kancelarijski materijal

Odluka o dodeli ugovora za nabavku uglja i ogrevnog drveta

Odluka o dodeli ugovora za uslugu mobilnih telefona

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku jogurta

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku namirnica široke potrošnje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku ribe i ribljih proizvoda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku đačke užine

Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku knjiga

Odluka o dodeli ugovora za prvu partiju-proizvodi od brašna

Odluka o dodeli ugovora za drugu partiju-proizvodi od ribe

Odluka o dodeli ugovora za treću partiju-namirnice široke potrošnje

Odluka o dodeli ugovora za četvrtu partiju- meso i mesnati proizvodi

Odluka o dodeli ugovora za petu partiju-jogurt

Poziv za podnošenje ponuda dobara-namirnica za potrebe škole

Konkursna dokumentacija dobara-namirnica za potrebe škole u 2016.godini

Obaveštenje o dodeli ugovora za gorivo

Odluka o dodeli knjiga za skolu-ucenicke nagrade

Odluka o dodeli ugovora za telefone-fiksni telefon

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku sredstava za higijenu

Obavestenje o nabavci sredstava za higijenu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku goriva- motorni benzin, dizel gorivo i tečni naftni gas

Javna nabavka kancelarijskog materijala po partijama-centralizovana:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za prvu partiju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za drugu partiju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za treću partiju

Obave[tenje o zaključenom ugovoru za četvrtu partiju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za petu partiju

Odluka o dedeli ugovora za prvu partiju-papir,sveske i fascikle

Odluka o dodeli ugovora za drugu partiju- kancelarijski materijala za odlaganje dokumentacije, arhiviranje i ekspediciju, knjige,obrasci za evidenciju i sl.

Odluka o dodeli ugovora za treću partiju-pribor za pisanje i drugi sitan kancelarijski materijal

Odluka o dedeli ugovora za četvrtu partiju-štampani materijal

Odluka o dodeli ugovora za petu partiju -novi toneri, riboni i kertridži

Оdluka o dodeli ugovora za prvu partiju- električna energija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za električnu energiju

Plan nabaki za 2016

Ovde možete preuzeti dokumentaciju za tendere:

Obaveštenje o dodeli ugovora za ugalj

Odluka o dodeli ugovora za ugalj

Javna nabavka male vrednosti- ugalj

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti - užina

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti- namirnice

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o dodeli ugovora za ekskurzije

Odluka o obustavi postupka jnmv elektricne energije

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti,dobra- električne energije

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti- Usluge izvođenja ekskurzije

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka električne energije male vrednosti

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka male vrednosti dobra - namirnica za potrebe produženog boravka

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - đačka užina za učenike od I do VIII razreda

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka