>>>РАЗВОЈНИ ПЛАН<<<

>>>АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ<<<

>>>ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2019<<<


>>>РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА<<<
2019/20.

>>>GODIŠNJI PLAN RADA 2019-20<<<

>>>KRAJ DRUGOG POLUGO - avgust<<<

>>>NASLOVNA STRANA<<<

>>>SADRŽAJ GPRŠ<<<

>>>ЕКСКУРЗИЈЕ<<<

>>>прилог 1, екскурз.<<<
>>>Program kandidature za predsednika USPRS<<<
>>>Letopis osnovne škole<<<


>>>Извештај са изражајног читања<<<ПРАВИЛНИЦИ

Дискриминација

Васпитно-дисциплинска одговорност ученика

Правилник ИОП

Друштвено користан или хуманитаран рад

 

 

 

 

План рада Тима за професионалну орјентацију ученика

2018.

Стручни тим за професионалну орјентацију ученика Основне школе „Драгиша Луковић- Шпанац" чине следећи чланови: одељенске старешине 8. Разреда (Снежана Костић, Јелена Милосављевић), шеф смене виших разреда, Љиљана Ћуковић, стручни сарадник, школски педагог, Данијела Младеновић и проф.физике, Виолета Мишић.

Циљ: развијање спремности ученика да стиче знање и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења за будуће занимање са крајњим циљем постизања одређеног нивоа професионалне зрелости.

Задаци:- Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика

-          Формирање правилних ставова о раду

-          Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја

-          Сарадња са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи  деци

-          Сарадња са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју

-          Даље праћење и подстицање развоја склоности и усклађивање са професионалним интересовањима

-          Активније укључивање родитеља и пружање помоћи деци при опредељењу за будуће занимање

-          Сарадња са радним организацијама

AKTИВНОСТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Формирање Тима за професионалну орјентацију

Август- септембар

Наставничко веће

Анкетирање ученика 8.разреда о областима интересовања

децембар

Педагог, одељенске старешине

Посета заинтересованих ученика средњим школама

Децембар-мај

Чланови тима

Родитељ у улози експерта за поједина занимања

Децембар-мај

Родитељи ученика, чланови тима, директор

Реални сусрети са организацијама

Фебруар- мај

Чланови тима, директор

Саветодавни разговори са ученицима и родитељима

По потреби

Педагог, одељенске старешине

 

ЕТОС

Годишњи план 2018/19.

Дежурство

Годишњи извештај ШРП

Радови на школи

Други циклус

Школски програм

Распоред часова

 

  

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА у 2018/19

I ПРОГРАМИРАЊЕ

1.       Учешће у изради идејне скице програмске структуре рада школе (здруживање појединца и група програмера у изради програма)

2.       Израда месечног плана послова школе и плана директора

 

II ОРГАНИЗАТОРСКА  ФУНКЦИЈА

1.       Постављање организације рада (распоред рада, пријем странака, ученика и слично)

2.       Разрада овлашћења свих руководних места у школи

3.       Учешће у разради и дефинисању информационог система у функцији ефикасније организације рада школе

III РУКОВОДНА  ФУНКЦИЈА

  1. Упознавање прописа на којима се заснива руковођење и управљање
  2. Упознавање личности појединаца, њихових тешкоћа у циљу индивидуализације руковођења
  3. Припрема седница стручних и управних органа школе.

 

IV ЕВАЛУАТОРСКА  ФУНКЦИЈА

1.       Учешће у изради програма вредновања рада школе и његовој реализацији

2.       Организација израде инструмената за :

-    праћење припремања наставника за наставу

-    сарадња са родитељима

-    усавршавање наставника

-    вредновање рада стручне службе школе

-    инструменти за вредновање часова

V ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНА  ФУНКЦИЈА

 

1.       Указивање педагошко инструктивне помоћи у изради дидактичког материјала

2.       Примена сачињених инструмената у сагледавању дидактичко-методичке заснованости часова

3.       Иницирање стручних служби и стручних тимова у изради пројеката и њихове реализације

Директор школе имаће сталан увид у материјално пословање школе, старајући се да се средства користе рационално .

Поред наведених послова, обављаће и друге везане за сарадњу са другим школама .

Невена Шимшић, директор

 

1.Присуство активима Директора

-састанак за праћење технолошких вишкова

-састанак -.презентација новог правилника о финансирању установа у образовању

-састанак -презентација рада ЗУОВ-а

-састанак са пердставницима Градске управе за саобраћај ради регулисања месечних карата

-састанак са представницима Омладинских радних организација, Дечијих новина и Креативне школице

-састанак са издавачким кућама , представљање нових уџбеника за први и пети разред

-састанак поводом сарадње са културним институцијама

2.Одржавање седница стручних органа школе (Наставничких већа, Педагошког колегијума ,  Тима за Развојно планирање , Тиму за спречавање насиља, Тиму за развојно планирање )

Организоовање рада и сарадња са Тимом „Друга шанса"

3. Сарадња са родитељима

-састанак са родитељима М.М.  8 .разреда који је прешао из друге школе ради санирања последица претрпљеног насиља и конктуиран рад са родитељима и учеником

-присуство и сарадња са Саветом родитеља

-индивидуални пријеми родитеља ради решавања проблема

- Купопродајни вашар у холу школе 11.10 .2017. (Дечја недеља)

-радионице за пријем првака 13.12.2017. године „Распевана школа"

-организација Новогодишње приредбе за ученике млађих разреда 29. И 30.12.2017.

-Дан без дуванског дима, радионица за ученике и родитеље 19.01.2018.

-пријем првака 1.9.у 17 часова

-Продајна изложба 18.04.2018.

4.Састанци са патнерима

Центром за социјални рад -

-сасатанак са Тимом Центра за социјални рад ради дефинисање Плана подршке ученицима који су социјално угрожени

-састанак ради прикупљања полазника у оквиру ФОО

-обавештавање у случајевима породичног насиља

Невладиним организацијама

-РИЦОМ

-на прикупљању полазника у оквиру ФООО

-на спровођењу иновативних часова ромског језика  у боравку 1. И 2. Разреда иБаљковцу

-присуство ученика из боравка 1.разреда изложби у Америчком кутку поводом Дана Рома

-присуство свечаној додели сведочанстаава у оквиру ФООО

..присуство на свечаној академији поводом Светог Саве и Дана школе

-додела пакетића за ученике из истурених одељења 12.01.2018.

„Инфо дан!- 07.03. 2018. (организовање Дана Рома)

-сасатанак поводом Дана рома  02.04.2018.

-РОМАНИПЕН-ом

--на прикупљању полазника у оквиру ФООО

-на прикупљању документације за ученике у реемисији

Спортским  друштвима

-организовање рукометног турнира у децембру 2017 Ж(РК Раднички 1964

-присуство на отварању карате европског такмичења у мају 2018

-покретање сонивања тј оживљавања стрељачког друпштва „Милорад Ђорђевић Уча"

-присусво састанку ОО КК „Крагуј „ ради организовања европског првенства у каратеу 24.01.2018.

Црвеним крстом

-организација договора опремања школске кухиње

-подршка учешће на конкурсима „Крв живот значи",  „Сколиоза", „Туберкулоза", у разновсним конкурсима

-20.09.2017. презентација Црвеног крста 1. И 2. Разреду

-25.09.2017. предавање за предшколце

-едукација у Црвеном крсту за ученике 7. Разреда 22.12.2017.

-обука ученика 4. Разреда за прву помоћ

 

Патронажном службом Дома здравља

-          Предавање о булимији 13.11.2017.године др Илић

-          Трибина о дијабетесу 03.11.2017. др Жубринић

-          Пшредавање „Реци не насиљу"  21.03.2018.

-          Предавање „Здрава исхрана" 22.03.2018.

Месном заједницом

-организација одржавања школског  дворишног простора

-присуство свечаностима у школи

Војним организацијама

-посета представника РЗ „Медна" нашим свечаностима

-промоција војне школе 01.03.2018.

Црквом и Епархијом шумадијском

-организација одласка ученика на црквену литургију

-организација посета ученицима са верске наставе околним манастирима  (Липар )

-организовање свечане литургије у школи (за заинтересоване ученике и наставнике)м са пригодним програмом

-присуство обележавању Госпојинских свечаности

Сарадницима из области безбедности

-септембар- оргаизација предавања програма „Основи безбедности деце -у сарадњи са два Министарства-провете, науке и технолошког развоја и унтрашњих послова

-ремонт котлова за почетак грејне сезоне (октобар)

Полицијском управом-

присуствовање трибини „Остваривање и унапређење безбедности упченика у школама" у Дргој крагујевачкој гимназији  08.09.2015.године, од 10-14 часова, са анализом стања, дефинисањем потенцијалних безбедоносних ризика, и давањем смерница за даљи рад , ѕа све директоре школа и координаторе Тимова за безбедност у школама

18.09.састанак са школским полицајцем и дефинисање сарадње у 2015/16

07.10.сасатанак са представницима ПУ ради дефинисања предавања према ГПРШ-у (наркоманија, трговина људима, верске секте, злоупотреба деце на интернету)

Градским већем и управама

-11.09.2017.сасатанак у Граду Краг.поводом плана сарадње са културним институцијама

-19.09.2017. састанак у Школској управи поводом проблема са учеником Д.П.

-организовања састанка са просветним саветником око израде области самовредновања област ЕТОС и појашњење упутстава новог Правилника о самовредновању

-пријем у Управном округу 21,.12.2017.

-израда финансијског плана (са ребалансом ) 17.01.2018.

-инспекцијски надзор 19.'02.2018.

-инспекцијски надзор 22.02.2018

-обука наставника за први и пети разред 05.06-.2018.

-посета саветника ради израде новог школског програма и оснивања Тимова 16.03.2018.

-посета просветне инспекције 29.03.2018.

 

5.Педагошко-инструктивни рад (праћење часова)

-октобар 2 часа,  географија „ Географска мрежа", историја „Краљевина Србија"

-новембар 5 часа историја тимски час „ О Мирослављевом јеванђељу", 3 часа из српског језика млађи разреди -„ Глас и писана слова Ц и Њ", „Марко Краљевић и орао" и „језичка вежба, изговор гласова", 1 из математике „Задаци са две операције"

Децембар - 4 часа по ИОП-у,  млађи разреди „Ред речи у реченици", старији разреди „Припрема за полугодишњи тест", млађи разреди  „Множење броја 10 и бројем 10 и множење броја 100 и бројем 100", старији разреди „Својства сабирања рационалних бројева „

Јануар-2 часа у истуреним одељењима -српски и математика „Шума под снегом „  и „Сабирци и збир" а у Д. Сабанти „Наше песме и приче" и „Множење вишецифреног броја"

Фебруар - 3 часа биологија „Плод, делови плода ,разноврсност плодова", физика-„Везивање отпорника потрошача" , историја и верска настава „Косовски бој"

Март - 2 часа српски „Прва Огњанова бразда" , енглески језики What; the weather like?

Април- 2 часа ликовна култура „Реални облици у нереалним облицима" и информатика „Пајтон, скупови, торке и речници"

Ванредне посете:

Баљковац , одељенска заједница 5/3 , полагање испита за лиценцу (Анђелка Ракоњац)

Обуке и тренинзи,трибине, стручне посете, семинари ,сарадња са другим школама

-08.09.2017,.састанак са представницима ПУ ради дефинисања предавања у оквиру програма „Основи безбедности деце"

-29.09.2017. организовање изложбе у ЦСУ Крагујевац (ученици 4.разреда)

28.09.2017. српско руски фестивал у ОШ „Свети Сава" Крагујевац

28.09.2017. посета чешких студената Ученичком парламенту наше школе

10.10. 2017. Посета Удружења студената са хендикепом и предавање у 2.разреду

-Дан школе Прва техничка 19.10.2017.

-22.10.2015. Дан школе „21.октобар"

.семинари „Формативно оцењивање" 23.11. 2017 и 30.11.2017.

-семинар „Школа отворена родитељима"

-22.12.2015.Дан школе „Трећи крагујевачки батаљон"

-22-.12.2017. посета школи „Прва техничка школа „ у оквиру професионалне оруије нтације"

-.посета школи „Вукашин Марковић" ради промоција Друштва особа са аутизмоим 16.11.2017.

- семинар „Информатичке мрвице" 17.11.2017.

-семинар „Технике прибављања допунских финансијских средстава за развој образовне установе",            ЦСУ 24.11.2017.

-присуство Дану школе „Милоје Симовић" 14.12.2017.

-одлазак и организација одласка на Сајам науке 15.12.2017.године

-01.02.2018. Дан семинара

27.03.2018. Дан школе ОШ „Драгиша  Михаиловић"

-24.03..2018. семинар „Амбијентална настава"

-27.03.2018.сајам образовања у Крагујевцу на Шумадија сајму

18.4.2018. Дан школе у „Светозар Марковић"

19.04.2018. Дан школе у „Живадинка Дивац"

30.03 2016.учешће у организацији општинског такмичења у изражајном читању

12.05. 2018 Присуство књижевно уметничкој вечери поводом Дана школе

11.05. Дан школе „Станислав Сремчевић"

11.05.2018. Дан школе „ Мома Станојловић"

15.5. 2018. Организација Дана школе

30.5.2018. присуство  Дану школе у „Другој техничкој

-посета московској сколи 1279 од 2-7 јуна 2018.

-30.05.2018. Радионица о инклузији у ош „Вукашин Марковић"

23.06. смотра Гружанских учитеља

13.6.2018обука за завршни испит

14.06. Дан школе у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић"

02.07.конференција Еразмус + (Ниш)

-одобрен семинар „Ваннаставне активности огледало школе" 04.07.2018.

Састанци са представницима из медија

-          Гостовање на радију „Заштитимо своју децу" 26.10.2018. године

-          -„Спортом против дијабетеса",  сарадња са фудбалским клубом  и едукативна трибина

-          -организација промоције Музучке школе у Крагујевцу 17.11.2017.

-          -организовање концерта „Нови логос" за куповину дидактичког материјала за учитеље

-          -присуство концерту КУД „Дукати" 24.12.2017.

-          -презентација издавачке куће Клет 09-.01.2018.  (избор уџбеника, дигитални додаци, читалачки клуб...)

-          Промоција књиге песама Николе Стојановића 24.01.2018.

-          -округли сто „Роми и ромски језик" 30.01.2018.

-          -регионална смотра луткарства 17.03.2018.

-          Презентација издавачке куће „Бигз" 26.04.2018.

-          -промоција Музичке школе 08,,05.2018.

-          -гостовање на радију „Залотоусти" 23.05.2018.

-          Објављен рад у просветном преглесу и КГ новинама о посети руској пколи 25.05.2018.

-          -29.05. 2018. Посте  ОШ „Наталија Нана Недеаковић" пријем захвалница за сарадњу скајп часова и секцијом Ђака репортера

-          Годишњица РК клуба Раднички 1964 08.06.2018.

-          Свечана литургија -11.06.2018.

 

Извештај саставила Невена Шимшић

Директор

 

27.08.2018.

 

 

Основна школа „ Драгиша Луковић- Шпанац", Крагујевац

ГОДИШЊИ ПЛАН О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ, ЗА 2018-2019.годину

Име и презиме запосленог :Невена Шимшић          радно место: директор школе

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Ваннаставне активности-огледало школе, 8 сати

Луткарство у настави, 8 сати

Практичним радом до функционалног знања, 8 сати

Ит у настави, 8 сати

Е Портфолио директора, 16 сати

Камп у Русији-школска телевизија, 5 дана

Аутор и реализатор семинара семинара, Ваннаставне активности

-огледало школе ,20 бодова

Организација дана семинара, 5 бод

Тематска радионица за родитеље  „Припрема ученика за полазак у први

разред", 5 бодова

Учешће на активима директора , 10, 10 бодова

Координатор тима за развојно планирање, 3 бода

Учешће у Тиму за самовредновање, област руковођење, 3 бода

Учешће у Тиму за унапређење квалитета рада установе,

, 3 бода

Учешће у Тиму за развој школског програму, 3 бода

Учешће у раду Тима за израду Извештаја о реализацији ГПРШ 2017,18,

3 бода

Учешће у раду Тима за израду ГПРШ 2018,19, 3 бода

Посета часовима (20 часова годишње), 20 бодова

Медијска промоција школе, 5 прилога годишње, 5 бодова

Учешће на сајмовима образовању, 5 бодова

Укупно 48 сати

Укупно 99

 

 

 

Предлог План тима за међупредметне компетнеције и унапређења рада школе  у школској 2018/19

Координатор: Драган Ђорђевић

циљ

задатак

активности

Време реализације

Носионици актиивности

Евалуација

Носиоци             Време

1.      Обезбеђивање квалитета рада

 

1.подизање квалитета наставе у редовној и школи за образовање одраслих

1.одржавање угледних/огледних часова

 

континуирано

Предметни наставници

Педагошки колегијум, НВ, СР, ШО

тромесечно

2.Одржавање часова /дана пројектне наставе (у првом и петом разреду)

континуирано

Предметни наставници

Педагошки колегијум, НВ, СР, ШО

тромесечно

3.увођење додатнибх обука за полазнике

месечно

Предметни наставници

Педагошки колегијум, НВ, СР, ШО

тромесечно

2.подршка талентованим ученицима и полазника

1.промоција у медијима резултата талентованих ученика

 

континуирано

Тим за културну и јавну делатност

Педагошки колегијум, НВ, СР, ШО

тромесечно

2. награђивање талентованих ученика

Континуирано (дечја недеља, Дан школе, Свети Сава), крај школске године

Школски одбор

Педагошки колегијум, НВ, СР, ШО

тромесечно

3Анализа акционих планова из акционих планова Тима за развојно планирање и етос

1. спровођење мера из акционих планова Тима за развојно планирање и етос (анкете, упутници, разговори...)

тромесечно

Тим за етос и развојно планирање

Педагошки колегијум, НВ, СР, ШО

тромесечно

2.      Остваривање школског програма

1.унапређење педагошко-инструктивног рада

1. праћења часова са новим програмима (први и пети разред) -пројектна настава

 

континуирано

Педагог, директор

Педагошки колегијум, НВ, СР, ШО

тромесечно

2.Предузимање мера за унапређење рада (самоевалуација наставника)

континуирано

Педагог, директор

Педагошки колегијум, НВ, СР, ШО

тромесечно

2.увођење нових додатних облика рада за ученике и наставнике

1. . укључивање талентованих ученика у руковођење секцијама (ученик руководилац секцијје за међународну сарадњу, ученика руководилац секције за технику и технологију, ђак-међународни репортер  репортер, мини-репортер предшколац)

Почетак школске године

Директор, НВ, ШО

НВ, СР, ШО

ДО 15. СЕПТ

3.      Развој компетенција наставног особља

1. стручно усавршаваење запослених

1. одабир нових семинара

Почетак школске године

Тим за стручно усавршавање

Педагошки колегијум, НВ, ШО

На крају школске године

2.Укључивање колега у рад Тима за стручно усавршавање

Почетак школске године

Директор ,Педагошки колегијум, НВ,

ШО

На крају школске године

2.Старање о остваривању циљева и стандрада постигнућа и развоја компетенција

1.посета часова унутар Актива

 

 

 

 

 

 

2Попуњавање евалуационих листова (вођење евиденције)

 

 

 

 

3. обука наставника за портолио

1. формирање портфолиа за наставнике

 

 

 

 

 

4..Формириње нових тимова наставника

1. формирање нових тимова ( за међупредметне компетенције, међународну сарадњу, унапређење квалитета рада, за превенцију употребе дрога код ученика,пројектну наставу)

 

 

 

 

4.      Вредновања рада наставника

1.праћење остварености стандарда учења

1.посета часовима

континуирано

Директор, педагог

Директор, педагог, Педагошки колегијум, НВ, СР, ШО

тромесечно

2.разговори са  предметним наставнициманаставницима

континуирано

Директор, педагог

Директор, педагог, Педагошки колегијум, НВ, СР, ШО

тромесечно

2.унапређење рада тима за самовредновање

1.формирање тима за самобвредновања -руковођење

На почетку школске године 2018/19

Директор, НВ, СР, ШО

Педагошки колегијум ,НВ, СР, ШО

месечно

2.састанци тима за за руковођење

Месечно

Тим, Директор, родитељи, ученици, УП, ВТ

Педагошки колегијум ,НВ, СР, ШО

месечно

3.реализација активности из плана тима за руковођење

континуирано

Тим, Директор, родитељи, ученици, УП, ВТ

Педагошки колегијум НВ, СР, ШО

месечно

2 праћење рада Тима за е дневник

1.редовна контрола уноса података

континуирано

Педагог, директор

НВ, СР, ШО

месечно

 

 

Предлог дала директор и педагог према инструкцијама просветних саветника

 

 

 

Годишњи извештај о реализованим активностима из ШРП-а школске 2017,18 године

1.приоритет - ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ ПОБОЉШАЊЕМ УСЛОВА РАДА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

1,ЦИЉ : ПОБОЉШАЊЕ  УСЛОВА  ХИГИЈЕНЕ  У  ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ И СВЛАЧИОНИЦАМА

1. Задатак: УВОЂЕЊЕ МЕРА  И  ПОСТУПАКА  ЗА  ПОСТИЗАЊЕ ВЕЋЕГ НИОВА ХИГИЈЕНЕ

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Редовно извештавање Директора о чишћењу и хигијени фиискутурне салe и свлачионица

Месечно

Стручно веће физичког васп, помоћни радници, УП

Набавка телескопске четке

Децембар 2016.

Директор

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: дежурни ученици/наставници / помоћни радници упознати са обавезама , 80% ефикасније дежурство ученика/наставника/помоћних радника

ИНСТРУМЕНТ: Књиге и свеске дежурства, посматрање, извештаји

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: На крају класификационих периода

 

Фискултурна сала се редовније чисти, а и већа је контрола од стране руководиоца смена, и Директора. Елескопска четка је набављена и сала се редовно чисти од прашине.

 

 

 

2. Задатак: САНИРАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ НЕДОСТАТАКА РАДИ ПОСТИЗАЊА  БОЉЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  РАДА ШКОЛЕ

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Замена стакала и прозора на фискулурној сали

Јул, август 2017.

Школа

Замена рефлектора

Јул, август 2017.

Школа

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80% активности одрађено

ИНСТРУМЕНТ: извештај,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:годишње

 

Стакла се сукцесивно мењају, али је повећано ломљење стакала током викенда и нерадних дана.

Рефлектори су замењени, и то 7 комада током летњег распуста, вредност 20 000 динара, финансије од Града Кг.

2.ЦИЉ : ОЧУВАЊЕ  ФИЗИЧКОГ  ЗДРАВЉА   ДЕЦЕ

 

1. Задатак: ОПРЕМАЊЕ ФИСКУЛУРНЕ САЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Спровођење акције са циљем куповине спортске опреме за индивидуалне  и колективне спортове

Август 2018.

Школа

Спровођење акције за набавку опреме за децу са посебним потребама и талентовану децу за физичку културу

Септембар 2018.

Школа

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80% акција реализовано

ИНСТРУМЕНТ: евиденција, документи, извештаји, слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: годишње

На почетку школске године, Школа је издвојила око 30 000 динара за куповину лопти за све спортове, а из пројекта „Спорт у школе"  Школа је опремљена са још 100ак реквизита  за све узрасте. Спроведена је и акција „Спортом против насиља" коју су организовали проф.физичког и ВТ, и од тога су такође купљене лопте. У сарадњи са рукометним клубом „Раднички 1964" организован је турнир у циљу промоције рукомета, где је Рукометни савез Србије нашој Школи поклонио 2 гола и неколико лопти за рукомет,а турнир се проширио на соро 2 месеца.У оквиру пројекта „Здраво растимо", Школа је добила 70ак мајицца за ученике 7 разреда, као и семинар а тему „Здрава исхрана",којој су присуствовали Директор и задушени проф.физичке културе, Снећана Костић.У мају месецу, одлуком Савеза за школски спорт Србије, наша школа је добила опрему у вреднсти од око 3000 евра, и то 2 гола, 2 плексиглас кошаркашке табле са обручима, мрезице, 30 лопти за сваки тимски спорт.Ово је поклон који је заслузен велким ангазовањем деце спортиста и професора физичког и здравственог васпитања, Драгана Ђорђевића и Снезане Костић.Овим проектом је реализован и део везан за децу са посебним потребама.

2. Задатак: ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ  ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  МЕЂУПРЕДМЕТНОМ САРАДЊОМ

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Увођење Дана промоције појединачних спортова/секција кроз одржавање једног спортског дана

Једном у полугодишту

Предметни наставници,УП,ВТ, сви ученици са секција

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: повећан број угледних часова за 10%

ИНСТРУМЕНТ: евиденција, документи,извештаји,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: годишње

У нашој школи је било више дана посвећених промоцији спорта Месец рукомета је био месеец децембар , одржан је светосавски турнир у шаху, спортска недеља је промовисала више од 10 дисциплина, а у припреми је и промоција стрељаштва и ожваљавање стрељачке дружине „Милорад Уча Ђорђевић" . Током октобра је промовисано и пливање на локалном базену „Зелена долина". У другом полугодишту су промовисани карате на Европском првентву које је одрзано у УКрагујевцу у мају месецу, а промовисан је и плес, имали смо последњи дан школе као „Музичко спортски дан".Наше плесне групе су наступале на Грузанском пролећу у Книћу и отварању МОИ у Београду, што опет је промоција ових спортова.Такође, наша плесна група је промовисана и на Сајму образовања, а такође и у Русији, приликом посете московској школи 1279. Промовисан је и шах, одрзан крос ртс-а.

3. Задатак: ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА КРОЗ  НЕГОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ЗДРАВЉА И ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Спровођење радионица за ученике и родитеље о здравој храни и здравим стиловима живота

Током школске године

Предметни наставници, УП, ВТ, сви ученици, наставници биологије

Спровођење трибина на тему здравља за родитеље са анализом здравља

Једном у полугодишту

Предметни наставници, УП, ВТ, сви ученици, наставници биологије

Посета стручњака из области здравља

Једном у полугодишту

 

Предметни наставници,УП,

ВТ

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: повећан број радионица ,трибина, акција за 10%

ИНСТРУМЕНТ: евиденција, документи,извештаји,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: годишње

Споведена је трибина за родитеље, запослене и ученике „Спортом против дијабетеса", где је предавање одржала др Видосава Жубринић, затим смо имали активности у б оравцима „Тањир здраве хране", предавање о репродуктивном здрављу из Превентивног центра Дома здравља за ученике 7 и 8 разреда. Што се тиче посете сручњака из области зддравља, нашу школу су посетиле докторке из Превентивног ццентра, обављени су редовни систематски прегледи зуба код деце, Орифлејм њелнес програм је представљен родитељима и запосленима. Од еко акцција у припреми је еко-коцкијада 5. 6 и 7 марта,а и наши ученици су учествовали на еко фестивалу удружења ЦЕЕОР Крагујевац, а присуствоавли су и еко изложбИ У тц „Плаза".У другом полугодишту спроведен је Дан семинара на коме су Снезана Костић и Невена Шимшић презентовале пројекат „Здраво растимо".

3.ЦИЉ :   ПОБОЉШАЊЕ  МАРКЕТИНГА  ШКОЛЕ  ПРОМОЦИЈОМ ЗДРАВИХ  СТИЛОВА  ЖИВОТА  УНУТАР  ШКОЛЕ

1. Задатак: ПРОМОВИСАЊЕ ИЗВАНРЕДНИХ СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Акције промовисања изванредних   спортских резултата ученика школе (на паноима, на родитељским састанцима, у медијима)

Током школске године

Одељенске старешине, предметни наставници, директор

Промовисање спортских достигнућа на сајту и фб страници школе

Током школске године

Одељенске старешине, тим за израду фб странице и сајта школе

Израда спортских амблема школе (застава, дресеви, брошура...)

На почетку 2017.-

Предемтни настав.физичког васп.

Боља сарадња са локалним фудбалским клубом ПОБЕДА ради спречавања осипања деце

На почетку 2017.

Предемтни настав.физичког васп,

Директор

Сарадња са школама у региону ради дружења деце

На почетку 2017.

Предемтни настав.физичког васп,

Директор

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: повећан број промоција за 10%

ИНСТРУМЕНТ: евиденција, документи,извештаји,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: годишње

 

Резултати се промовишу на сајту , фб страници школе и по потреби у медијима, сајт треба допунити и изменити податке који су застарели. Од помо амблема, присутни су нов лого на служеним визиткартама, и у припреми је брошура Школе, а  постоје дресеви за ученике који представљају спорт, и мајице хора. Одлуком Школског одбора, обновљена је сарадња са ФК „Победа", и наши ученици могу тренирати у просторијама тј фиск.сали школе, бесплатно.Што се сарадње са школама у региону тиче, на скајпу се већ развило дружење са школом са Урала,у који се укључила и ОШ „Наталија Нана Недељковић",  затим са Московском школом у пројекту „Играј добро", имали смо дружење 5 пкола у пројекту „Сусрет светова" (Свети сава -Кнић, Вук Караџић -Кнић, 19.октобар -Маршић и 21. Октобар), и дружење наших Ђака репортера са Ђацима репортерима из Прве техничке школе и ОШ „Иво Андрић „ из Београда.  Сарадња са школама у региону се односила на учешће на МОИ у Зрењанину, учешће на републичким такмичењима, посетили смо манастир Липар и Дивостин где су се деза друзила из различитих школа, такоше смо посетили Дан руског језика у ОШ „Наталија Нана Недељковић „ у мају месецу, на позив те Школе, и том приликом је наша ученица Анђелина Николић била присутна и друзила се да децом која уче руски из Русије, ОШ „Свети Сава" и „Наталија Нана Недељковић", затим смо се друзили са ученицима из других школа ма Сајму образовања, иновацција и предузетништа у априлу месецу, када је ВТ  и УП осмислио штанд, заједно са педагогом школе. Наши ђаци су такође учествовали заједно са другим школама у квизу „Шта знаш о Црвеном крсту", и посетили су Центар „Искра" (ученици из Баљковца).Ученици из Д.сабанте су посетили ученике из Баљковца у заједничком часу у априлу месецу.

2. Задатак: ЕВАЛУАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ НА ПРОМОМОЦИЈИ ЗДРАВОГ ЖИВОТА И ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА ДЕЦЕ

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Евидентирање реализованих семинара/делова семинара о очувању здравља

Током школске године

сви запослени

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: број семинара повећан за 10%, 80% родитеља задовољних

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, анкета

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: годишње

Од реалитованих семинара на тему здравља било је само у овиру пројекта „Здраво растимо" и на Дану семинара за све запослене.Педагог и Директор су присуствовали предавањуу Црвеном крсту „ Сколиоза" и „Туберкулоза", а за ученике 6 разреда је организован сет радионица за очување менталног здравља од марта до маја месеца (о дроги, алкохолизму, наркоманији, здравој исхраи, болестима зависноти) опет у организацији Црвеног крста (Ј.Изгаревић, Б.Тубић, Ј.Стефановић).

 

 

 

 

 

2. ПРИОРИТЕТ : ПОБОЉШАЊЕ НИВОА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ

 

1. ЦИЉ : ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

1. Задатак: ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА ДЕЖУРСТВА КОД УЧЕНИКА ОД 4-8.РАЗРЕДА И НАСТАВНИКА

2.

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ЧОС посвећени упознавање ученика са обавезама дежурних ученика /наставника/помоћних радника

децембар 2016.

 

Одељенски старешина

Истицање обавеза дежурних ученика/наставника/помоћног особља на месту дежурства

децембар 2016.

 

Наставник задужен за израду распореда дежурних ученика и руковод. Смене,Директор

Преглед књига дежурстава  за ученике/наставнике/помоћно особље од стране шефова смена и Директора

децембар 2016.

Шефови смена, Директор

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: дежурни ученици/наставници / помоћни радници упознати са обавезама , 80% ефикасније дежурство ученика/наставника/помоћних радника

ИНСТРУМЕНТ: Свеске и књиге дежурства, посматрање,извештаји

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: На крају класификационих периода

 

На почетку сваке школске године, изврши се процена ученика који могу да дежурају, а ове године имамо два Ђачка улаза на којима дежурају по два ученика, и један помоћни радник са њима. Правила су истакута , а провера Књиге дежурства е родвно и. Установљено ј да ема потребе за дежурним ученицима испрд фискултурне сале.

 

 

 

2. Задатак: ПОБОЉШАЊЕ МЕРА  БЕЗБЕДНОСТИ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА  И ДВОРИШТА

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Укључивање    ПУ у рад школе у циљу  обилажења  школског   дворишта                                       и објекта

 

Једном месечно током целе     године

Директор,

Секретар,

Тим за безбедност

ПУ

Увођење нових мера  у већ постојећи систем безбедносне   заштите објекта и школског  дворишта

Децембар   2016.

Директор,watchont security,

локална самоуправа

Сервисирање рачунара у дигиталном кабинету и поправка квара

Тромесе чно

Стручно лице   и проф.информатике

Редовни  преглед  са извештајем о  стању безбедности у кабинетима

месечно

Стручна  лица,  домар,ложач,   задужени наставници

Контрола   са извештајем стања безбедности    у  фискултурној сали

месечно

Стручно веће за    физичко  васпитање,  помоћно особље ( шеф) , директор,педагог

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80% мера и поступака спроведено

ИНСТРУМЕНТ: извештај,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:годишње

 

ПУ је активније укључена новим законом и чешће обилази школу и школско двориште, а и учестало је чињење вандализма на школи (графити, ломљење стакала, провале у школску зграду-котларницу, ...), а уведене су нове безбедоносне мере (паник тастер са алармом), као и дежурство помоћних радника и закључавање Ђачких улаза за време часова наставе, као и пуно дежурство помоћних радника за време нерадних дана. Уведена је и додатна услуга садашње фирме уа обезбеђење зграде за редовнијим обиласком, Редовни преглед кабинета се врши од стране домара и фирми које су задужене за сервисирање рачунара јавним набавкама града КГ, и путем АМРЕС мреже и е-просвете, пројеката Министарства просвете у које се наша Школа укључила од ове школске године,а који доприносе бољој и већој безбедности у кабиетима. У овој школској години на почетку школске године извршена је безбедоносна процена стања свих кабинета и то је учинила овлашћена и лиценцирана  фирма. За безбедности у фискултурној сали задужен је домар школе, а и Директор је у више наврата давао писана обавештења домару о санирању штета које су опасне по безбедност ученика. Ове године уведена је пракса да наставници е напуштају кабинете, као и т да се након наставе кабинети закључавају како ученицима не би била доступна техника ни наставна средства која би уништили ии угрозили своју безбедност,, а о чему постоје записници са Настсвничких већа.Савет родитеља је предложио , а што је и прихваћено, увођење нове мере додатног обезбеђења за ученике, али описном анкетом о заинтересованости, утврђено је да родитељи нису заинтересовани за оваву врсту услуге, која би их коштала још 300 динара на месечном нивоу по ученику.У другом полугодипту уведен је паник тастер и додатни обиласци 3 пута у току вечери (19 , 23 и 02 часова), затим је Школа тузила и пријавила нападаче , и поднела кривичне пријаве, али и обилазак Директора у вечерњим сатима). У Баљковцу је урађена фискултурна сала преграђивањем терасе и ученицима је на тај начин повећана безбедност.

2. ЦИЉ ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА И ИНТЕРВЕНЦИЈА

 

 

1. Задатак: УВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА И МЕРА ЗА ЕФИКАСНИЈУ ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Акције  у којима се афирмише љубави према ужој и штој породици и заједници

континуирано

Вероучитељ, предметни наставници и проф.разредне наставе

Праћење и формирање досије ученика са  појачаним васпитним  радом и дисциплинским поступцима

континуирано

Одељењске старешине

Тим за  безбедност

Директор

Педагог

Појачан надзор и оснаживање у раду одељењског старешине  у чијем су одељењу ученици  са проблемима у понашању( посета  час у)

Континуирано

Директор   , педагог

Истицање распореда дежурних наставника и   контрола   од стране директора

На почетку школске године и континуирано

Руковод.смене,  директор

Контрола евиденције          свезака  одељењских старешина  и књиге   дежурства   са налогом за     предузимање   одговарајућих  мера

месечно

Директор ,    педагог

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: велики број успешно решених ситуација насиља

ИНСТРУМЕНТ: евиденција, документи,извештаји,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: годишње

 

Акције у којима се афирмисала љубав према породици су били јави часови и тематски дани које су посећивали родитељи (1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 4/1, родитељски састанци са темом превенције насиља, акције мини парламента  , израда украса са родиетељима, акција УП „Пакетић за друга", радионица уа будуће прваке. Досијеа о појачаном васпитом раду са ученицима који имају проблеме у понашању, и са којима је неопходан континуиран рад постоји код педагога школе, а појачано је и присуство Директора школе, о чему постоји евиденцција.Распоред дежурнихнаставника је више пута мењан, како би би ефикаснији и бољи у циљу спречавања насиља, и веће безбедности , а и Директор е месец дана пратила дежурство наставника у циљу бољег и ефикаснијег руковођења школом, о чему је на време обавестила сво наставно особље.Вршен је и чешћи обилазак истурених одељења, посебно у Баљковцу где је постојао један ученик са проблемом у понашању и са здравственим проблемом који је успешно решен.Директор и педагог су ефикасно и благовремено, без притисака, биле присутне у свим случајевима насиља и нарушавања безбедности, и све неправилности су отклоњене.Директор је у више наврата давала налоге за превазилажење проблема у понашању, мада су и одељенске старешине ове године мање се обраћале руководству школе за интервенцијом. У другом полугодипту, одрзана је литургија као симбол љубави међу људима  у јуну месецу, организатор Милева Пушоњић, литургију слузио Владика Јован, органозован Дан отворених врата где су се презентовали успешни родитељи и предузетници , у ирганизацији Тима за породицу и Професионлану оријентацију, наша школа је 15.5. гостовала у Опстини и одрзала представу на Дану Међународног дана породице на позив „ Кнегиње Љубице" (Сузана Димитријевић, Љиљана Пантовић), а одрзани су и родитељси састанци на тему љубави према близњима 7/1 и 6/1, а који се тичу и смањења насиља (29.3. Еектронско и дигитално насиље и њихов утицај на психофизичко здравље детета", стручњаци ПУКрагујевац, као и радионице о безбедности у оквиру пројекта „Основи безбедности деце" у септембру месецу.Предлог тима је да се промени име „досијеи" у портфолио" деце,а педагог Јелена Изгаревић ради појачан васпитни рад, као и остале колеге (1/1,5/1, 5/3, 3/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2).Одељенске старешине су осназене да умеју ,могу и имају каацитета да реше педагошке ситуације самостално, и ове школске године је код Директора дошло само пар родитеља, који су такође усмерени на свог разреднг старешину.Такође, нови закон од 2017 године, гарантује ефкаснији рад против насиља, и ефикасније и строзије процедуре, које обавезују и позивају много више на одговорност самог родитеља, и ученика, затим смо тразили помоћ и од стручних лица (агенције за обезбеђење, Савета родитеља, Директора, школских полицајаца, ПУ Крагујвац и Суда), али и редовно извештавање и благовремено решавање проблема, а и рдовно посећивање часова (око 30ак посећенх часова годишње од стране Директора и Педагога), и појачан рад педагога који сарађују са педагогом (5/1, 6/1). Одрзана је и радионица за све запослене „Васпитањем до доброг детета-без казне и награде", у фебруару месецу.

 

 

2. Задатак: ДОДАТНА ЕДУКАЦИЈА УЧЕНИКА , НАСТАВНИКА И РОДИТЕЉА ЗА  ЕФИКАСНИЈУ ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Формирање мини парламента од ученика 1-4 разреда

Септембар 2017

Координатор Мини парламента од 1-4.разреда и координатори ВТ и УП

Појачан васпитни рад са ученицима који врше насиље  и придржавање Протокола       о спровођењу мера безбедности

по потреби

Одељењске старешине

педагог, родитељи,

ЦСР

Оснаживање капацитета Тима за зашиту ученика додатним едукативним радионицама у ваннаствним активностима

по потреби

ВТ,УП, стручна лица ван школе

Појачан надзор над радом одељењског старешине ( посета  час у)

континуирано

Директор   , педагог

Организовање предавања, трибина, посета стручњака из области безбедности

два пута у току школске године

Црвени крст, МУП, ЦСР, Здравствени радници, Тим за професионалну оријентацију

Подизање  свести     родитеља ученика с а девијантним  понашањем

полугодишње

Одељењски    старешина,директор, педагог,Тим за сарадњу са родитељима

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80% спроведене додадтне едукације, надзора, оснаживања свих интересних група за борбу против насиља

ИНСТРУМЕНТ: евиденција, документи,извештаји,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: годишње

 

Превентивне радионице су спроведене у програму Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова, у 4. И 6 разреду, на часовима грађанског в, верске наставе, физичког и техничког образовања, изведен је и угледни час на тему Верских секти, Марко Стевановић и Алекса Игњатовић, УП И ВТ су имали заједничке акције „Насиље на интернету, превенција насиља, са родитељима (одељенске старешине од 1-8 разреда),Саветом родитеља (Тим за заштиту ученика од насиља), а секретар је извршила презентацију новог закона Наставничком већу, по налогу Директора Школе. Мини парламент је формиран и обука је извршена, и имали су више успешних акција. Обука из облати безбедности није било, сем на почетку школске године, а предавању су присуствовали Директор и један родитељ из Савета родитеља.Подизање свести родитеља ученика са девијантним понашањем се врши континуирано, кроз разговоре, и упућивање родитеља на едукативне радионице и семинаре, као и код адекватних стручњака за додатну подршку („ШОШО Вукашин Марковић", Школа са домом за ученике са логопедским третманом, школски дисанзер,и разне друге установе...). Парламент је имао удела у анкетирању за ирзарду области самовредновања-етос, затим је мини и макси парламент имао удела у организовању Спортских недеља, и кросева. Одељенске старешине које су имале проблеме са ученицима , применили смо разне методе од споразума између Школе, ученика и родитеља, до индивидуалних разговора, као и поделом брошура одељенским старепинама , и давањем смерница за даљи рад. Сарадња са ЦСР је пбољшана, а и сарадња са родитељима ученика са девијантим понашањем или са здравственим тегобама.Мини парламент је имао удела у осмишљавању акција које смањују насиље и то у вашарима ѕа ову годину и Васкрс.

3.ПРИОРИТЕТ РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА, БОЉЕ РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

1.ЦИЉ:

УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ КРОЗ БОЉУ ИСКОРИШЋЕНОСТ МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

1. Задатак: Осмишљавање акција и поступака за бољу искоришћеност школског простора (ентеријер)

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Увести у план Стручног већа једну од активности за спровођење предузетничке акције

 

 

Почетком школске године

 

 

Руководиоци стручних већа

2. Организовање акција за опремање кабинета и библиотеке

 

Током целе године

 

Наставници, одељенске старешине, директор

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 60 % реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, фотографије

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:годишње

 

Акције се спроводе у боравку, као и креативне радионице, уведен је дигитални уцбеник, пропраћен је пројекат „Здраво растимо" и број ученика у боравку је у порасту.Активи за разредну наставу ,природних наука, предузетничка секција , као и актив музичког и ликовног и физичког, организовали су копопродајне акције за куповину потрошног материјала за наставу и наставних и дидактичких средстава.1/1, 2/1. Сва стручна већа су увела предузетничку акцију у своје планове и реализују их сукцесивно и по плану.Министарств о просвете је донирало лектиру за библиотеку, које је Комисија одабрала, у вреднсоти од око 20 000 динара, а након тога и учило за ученике са ИОП-ом у Баљковцу, и наставна средства средства за кабинет хемије )супстанце и апаратуру), математику (магнетни шестари за белу таблу, нови лењири...). У другом полугошту купљен је материјал за хабинет и наставу хемије, окречен је кабинет хемије, боравак 1 разреда, купљен је касетофон за музичко и књиге за библиотеку и за децу са ИОП-ом донацијом Министарства просвете (око50 ооо дин)и 10 књуга „Песници за вас",Купљена су 2 рачунара и 2штампача и 2 комплет звуника  за кабинет страних језика и ТИО.

2. Задатак: Спровођење предузетничких акција у оквиру секција и ваннаставних активности

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Организовање хуманитарних дана са родитељима, бака и декама

 

Нова година, Ускрс

Ученички параламент, одељенске старешине, наставници грађанског васпитања и верске наставе, вршњачки тим

2. Организовање донаторских дана и купопродајни вашар

 

Ускрс, Дан школе, Свети Сава

 

Ученички парламент, вршњачки тим, одељенске старешине, директор

 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: број одржаних часова секција и ваннаставних активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, фотографије, гостовања у медијима

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:квартално

 

Хуманитарни дани за родитеље , баке и деке су организоване у оквиру продаје честитки Уницеф-а и Црвеног крста, а организовано је и више купородајних вашара (у оквиру Дечје недеље и Новогодишњи купородајни вашар).У другом полугодишту у боравку је организован дан „Негујмо цвеће", а такође и у Д.Сабанти, било је ускршег вашара а и луткарска секција „Мудријаши" је организовала прикупљање новца за одлазак у Нови Сад на републичку смотру. Такође, од забавне , циркуске представе у нашој школи су проф.разредне наставе купили потрошни материјал.

 

 

 

4. Задатак: Осмишљавање акција за бољу искоришћеност и реконструкцију школског дворишта у истурном одељењу у Баљковцу (екстеријер)

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Спровођење поступка за легализацију објекта

 

Децембар 2016.

 

Директор, секретар, локална самоуправа

 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА:80% реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, документација

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: квартално

 

Поступак за легализацију је завршен.

 

 

5. Задатак: Осмишљавање акција за бољу искоришћеност и реконструкцију школског дворишта у истурном одељењу у Сабанти (екстеријер)

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Сређивање спомен учионице             Ђури Јакшићу

 

Током године

Небојша Пејковић, директор, помоћно особље, локална самоуправа

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 70% реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, фотографије, медијски прилози, анкете родитеља

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: годишње

 

У Доњој Сабанти , учитељ Небојша Пејковић је својим личним средствима и познанствима унапредио рад и изглед школе у Доњој Сабанти. Школа је добила нов натпис, нову таблу, нов крст, редовно се ради на уређењу дворишта, а ентеријер је урађен тако да ожиаа дух сликара и песника Ђура Јакшића.У другом полугошиту, у дворишту је учитељ осмислио садњу липа , са помоћним радником, садњу саксијског цвећа и гајењем птица. Чишћење дворишта су оргаизовали родитељи и месна заједница ДСабанта, а на иницјативу учитеља.

2. ЦИЉ : УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ КРОЗ БОЉУ ИСКОРИШЋЕНОСТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

 

 

1. Задатак: Укључивање већег броја наставног и ваннаставног особља у предузетничке акције

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Радионице за будуће прваке ради спречавања осипања броја ученика

Од децембра до фебруара у токућој школској години

Наставно особље, педагог, Тим за спречавање осипања броја ученика

2. Едукација за дигиталне, језичке и музичке компетенције наставника

 

Квартално током школске године

Наставници страних језика, информатике и музичке културе,

стручна лица из ЦСУ-а

3. Формирање наставничког хора

Крајем првог полугодишта 2016.

 

Наставници музичке културе

4. Увођење Дана размене искустава са семинара

На крају сваког полугодишта

Руководиоци стручних већа, директор, стручни сарадник

5. Увођење правила пословне комуникације код свих запослених

На почетку сваке школске године

Директор, стручни сарадник

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА:80 %  реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, фотографије, записници, резултати, анкете

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:годишње

 

Радионица за будуће прваке из техничког и музичке културе одржана је родитељима будућих првака а и родитеља децце учесника под слоганом „Васпитањем без награде и казне , до доброг детета", Милице Новковић, уваженог предавача и професорке у пензији, из Београда. Наставници се обучавају из дигитаниг компетенција, увођењем дигиталих уцбеника, едукацијом о новим софтверима (на Дану семинара), куповином информатиких софтвера и хардвера, обуком за запослене (о екселу), уведена су нова такмичења од 1.8 разреда („Дабар"), родитељима је представљено музичко забавиште , оформљен је наставнички хор, наставнички језички капацитети су искоришћени (преко сарадње школа из Русије, и увођењем факуктативне наставе француског језик за ученика 5. И 6 разреда), поправљена је хармоника и на тај начин се ученици обучавају новим музичким компетенцијама.Спортски дан рукомета одржан је у децембру где су учествовали запослени, родитељи, ученици и клуб Раднички 1964. 1.2. је одржан Дан размене са семинара,  а Директор је више пута опомињала на пословно понашање и однос према послу и свим интересним групама, на седницама Наставничког већа, а једина обука социјалних компетенција је била током зимских дана просветних радника (Снежана Радивојевић).У другом полугодипту су уведени скајп часови на руском језику , са школом НО6 са Урала, а те ласове су водили Бојана Тубић, проф.српсог, Љиљана Ћуковић,проф. Српског и руског језика, и Марко Стевановић, вероучитељ.Тај час посвећен Зитију СвСаве је победио на конкурсу за Дигитални час и победио на смотри  стваралазтва „Покренимо се". У марту месецу смо имали тродневни семинар  „Еко коцкијада" где је одрзана и радионица за будуће прваке, као и лукарска представа за најмлађе , али и трибиа за запослене из 13 школа-учесница-Практичним радом до функционалних знања", ка и презентацију успешне фирме и родитеља.

2. Задатак: Укључивање већег броја родитеља и интересних група у предузетничке акције

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Организовање музичких вечери родитеља и ученика

Током школске године

према утврђеном плану

Тим за културне и јавне делатности, наставник музичке културе, одељенске старешине

2. Организовање спортских дана са родитељима

Дечја недеља, Дан школе и током године

Наставници физичког васпитања, одељенске старешине

3. Акције уређења кабинета укључивањем родитеља одабраних занимања (по потреби)

Нова година, Дан школе

Директор, Савет родитеља, Тим за професионлну оријентацију, одељенске старешине

4. Награђивање ученика, наставника, родитеља, запослених који су успешно обавили предузетничке акције

Дан школе

Директор, одељенске старешине, Школски одбор, Савет родитеља

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 70 % реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, фотографије, видео записи

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:годишње

Органиовано је музичко већеза родитеље ученика будућих првака и родитеља ученика музичког забавишта. Организовани су и спортски дани са родитељима током Дечије недеље и током месеца рукомета, а и на наступима КУД „Дукати" чији су чланови наши запослени, креативне радионице са ученицима са ИОПом нису посебно организоване, већ у оквиру радионица са другом децом, у договору са родитељима, кабинети су кречени сукцесивно (кабинет хемије,боравка 1 разреда, спољашњост школе, 2 учинице у Баљковцу), постављање паноа у учиници 4/1, и 4/2, постављање тв у учионици 4/3, куповина рачунара у кабинету језика  и кабинету техничког образовања, куповина тастатура и мишева и поправка сервера и интерет мреже у  дигиталном кабинету, куповина штампача за 4 учионице (1/1, 2/1, кабинет техничког и страних језика).Награђивање ученика и наставника  је на Дану школе скромним наградама из библиотечког фонда, а запослених кроз упућивање истих на конгресе, симпозијуме и семинаре, и опремањем кабинета за рад, уз усмене похвале на Наставничким већима и на сатсанцима.

 

 

3. ЦИЉ :

ОСНАЖИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА УЧЕНИКА, ПОЛАЗНИКА И РОДИТЕЉА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 

2. Задатак: Подизање свести родитеља о значају предузетништва

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Позивање родитеља и шире породице на предузетничке акције у и ван школе

Током школске године

Директор, стручни сарадник, одељенске старешине, Тим за сарадњу са породицом

2. Укључивање родитеља у радионице за будуће прваке

Од децембра до фебруара у текућој школској години

Директор, стручни сарадник, одељенске старешине, учитељи

 

 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80 % реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, број посета сајту и FACEBOOK страници школе, књига утисака, фотографије

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:годишње

 

Школа је позивала родитеље и проширену породицу ученика на предузетничке акције, и ван школе , наступима разних удружења (УД Дукати, плесна група Ла Луна, купородајни вашари....)Родитељи су се одазвали у великом броју. Посебно су се родитељи одазивали у раду и анступима спортиста , луткара и младх песника наше школе, где су своју децу и возили на предвиђене масинфестације у граду и у региону, чак и шире, о сопственом трошку.Родитељи су се укључили и у радионицу за будуће прваке, као и у Новогодишњу приредбу, а такође организован је и тематски дан у Баљковцу када је било и дружење деце, запоснеих и родитеља из Баковца и Доње Сабанте коме су присутвовали педагог и Директор  школе..У другом полугодипту организовани су тематски дани где су родитељи правили ускршње орнаменте које су ученици продавали на вашару, затим су учествовали у изради робота на еко-коцкијади, такође су били пратиоци уеницима на спортским дешавањима, еко фестовали у ТЦ „ Плаза", затим у боравку у акцији „Негујмо цвеће", затим ван школе у посети Научном клубу и ликовној изозби и излозби предизетништва у априлу месецу, подршком на СИМ играма у Крагујевцу, заим као пратиоци на екскурзијама ученика са иоп-ом,учешћем на Општинском савету родитеља . Унутар пколе, родитељи су били присутни накњизевно уметникој вечери, Дану пколе , литургији у нашој школи.

 

 

3.Задатак : Евалуација успешности предузетничких акција школе

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Евидентирање броја и назива успешних преузетничких акција ради формирања секције и тима за предузетништво

На крају школске 2016/17.године

Наставници грађанског васпитања, наставници техничког образовања, Тим за предузетништво

2. Процена успешности, промоција и истицање успешних резултата

(веб сајт, FACEBOOK профил, медији,...)

 

На крају школске године године

 

Директор, Тим за евалуацију

 

 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80 % реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, анкете

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:годишње

Евидентиране су све акције и процењено је од стране актива и Наставничкох већа да су биле успешне по броју прегледа , а посебно је активан јутјуб канал Ђака репоретра, фб странице предмета попут математике и српског језика, луткарске секције „Мудријаши" ка и фб страница школе и сајт на коме су све релевантне активности. Школа је оформила Тим за предузетноштво, који успешно ради.У другом полугодипту успешно је и даље радио канал Шака репортера који су имали још неколико успешних текстова у „Пламенку" (Спортски зурнал), и неколико прилога на РТС-у, гостоваање на радију „Златоусти" (А.Николић и Директорка), гоствање у Русији и предствљање наше школе, плесних група , објављивање чланка у  руским новинама и на сајту руске школе 1279, објављивање рада у Просветном прегледу у јуну, и КГ новинама , такоше у јуну.Дан школе је представљен на ртс-у.

Извештај саставио Тим за ШРП на састанку одржаном у петак 22.6.2018. године

Координатор

Невена Шимшић

_____________

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН НЕРЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ШРП-А ЗА КОЛСКУ 2018/19

1. ПРИОРИТЕТ : ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ ПОБОЉШАЊЕМ УСЛОВА РАДА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

1. ЦИЉ : ПОБОЉШАЊЕ  УСЛОВА  ХИГИЈЕНЕ  У  ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ И СВЛАЧИОНИЦАМА

2. Задатак: САНИРАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ НЕДОСТАТАКА РАДИ ПОСТИЗАЊА  БОЉЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  РАДА ШКОЛЕ

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Санирање стаклене вуне на термоизолационом зиду фискултурне сале

Јул, август 2018.

Школа

Замена паркета и подне изолације у фискулурној сали

Јул, август 2018.

Школа

Замена места грејним телима  ради постизања бољег ефеката грејања

Јул, август 2018.

Школа

Реновирање справарнице (замена паркета и столарије)

Јул, август 2018.

Школа

Замена постојећег крова и постављање кровне изолације

Јул, август 2018.

Школа

Замена прозора на справарници

Јул, август 2018.

Школа

Замена олука на фискултурној сали

Јул, август 2018.

Школа

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80% активности одрађено

ИНСТРУМЕНТ: извештај,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:полугодишње

2.ЦИЉ : ОЧУВАЊЕ  ФИЗИЧКОГ  ЗДРАВЉА   ДЕЦЕ

1. Задатак: ОПРЕМАЊЕ ФИСКУЛУРНЕ САЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Организовање хуманитарних  турнира са родитељима

Током читаве године

Спортски клубови, ученици са секција, ВТ, УП, предметни наставинци физичког васп, родитељи ученика

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80% акција реализовано

ИНСТРУМЕНТ: евиденција, документи, извештаји, слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: полугодишње

2. Задатак: ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ  ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  МЕЂУПРЕДМЕТНОМ САРАДЊОМ

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Организовање угледних часова у фискултурној сали ради промоције здравља деце и ширења такмичарског духа, фер плеја и међупредметне сарадње

Једном у полугодишту

Предметни наставници,УП, ВТ, сви ученици, проф.разредне наставе

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: повећан број угледних часова за 10%

ИНСТРУМЕНТ: евиденција, документи,извештаји,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: полугодишње

3.ЦИЉ :   ПОБОЉШАЊЕ  МАРКЕТИНГА  ШКОЛЕ  ПРОМОЦИЈОМ ЗДРАВИХ  СТИЛОВА  ЖИВОТА  УНУТАР  ШКОЛЕ

1. Задатак: ПРОМОВИСАЊЕ ИЗВАНРЕДНИХ СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Израда спортских амблема школе (застава, брошура...)

На почетку 2018-

Предемтни настав.физичког васп.

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: повећан број промоција за 10%

ИНСТРУМЕНТ: евиденција, документи,извештаји,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: полугодишње

2.ПРИОРИТЕТ : ПОБОЉШАЊЕ НИВОА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ

1. ЦИЉ : ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

1. Задатак: ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА ДЕЖУРСТВА КОД УЧЕНИКА ОД 4-8.РАЗРЕДА И НАСТАВНИКА

2.

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Штампање идентификационих картица

за дежурне ученике

јануар 2018.

Стручна лица, шефови смена ,Директор

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: дежурни ученици/наставници / помоћни радници упознати са обавезама , 80% ефикасније дежурство ученика/наставника/помоћних радника

ИНСТРУМЕНТ: Свеске и књиге дежурства, посматрање,извештаји

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: На крају класификационих период

2. Задатак: ПОБОЉШАЊЕ МЕРА  БЕЗБЕДНОСТИ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА  И ДВОРИШТА

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Постављање новог видео   надзора  унутар и ван    зграде  ( ради очувања    школске имовине)

Током 2018.

Директор, Министарство просвете

Ограђивање школског     дворишта    непосредно испред школе и постављање аларма

Август 2018.

Директор   ,стручна лица

Сређивање  ђачког улаза  ( сређивање           ограде , саднице , трем,замена гелендера)

Август 2018.

Директор

Сређивање школског         дворишта   у Баљковцу (  реконструкција старе школе, ограда, парапет,капија)

Током 2018.

Директор, стручна  лица , инвеститор

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80% мера и поступака спроведено

ИНСТРУМЕНТ: извештај,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:полугодишње

2. ЦИЉ ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА И ИНТЕРВЕНЦИЈА

 

2. Задатак: ДОДАТНА ЕДУКАЦИЈА УЧЕНИКА , НАСТАВНИКА И РОДИТЕЉА ЗА  ЕФИКАСНИЈУ ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉа

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Израда паноа, едукативн ог     материјала кроз промоцију литературе  у овој  области

полугодишњр

Одељењски   старешина, педагог, тим  за безбедност

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80% спроведене додадтне едукације, надзора, оснаживања свих интересних група за борбу против насиља

ИНСТРУМЕНТ: евиденција, документи,извештаји,слике

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: полугодишње

3.ПРИОРИТЕТ РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА, БОЉЕ РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

1.ЦИЉ:

УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ КРОЗ БОЉУ ИСКОРИШЋЕНОСТ МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

 

3. Задатак: Осмишљавање акција за бољу искоришћеност и реконструкцију школског дворишта у матичној школи (екстеријер)

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Реконструкција спортских терена

 

Школска 2018/19.

 

Директор, локална самоуправа, домар

2. Уређење главног и ђачког улаза

 

Школска 2018/19.

 

Директор, домар

3. Ојачавање постојеће заштитне ограде

 

Школска 2017/18.

Директор, домар

4. Постављање додатне спољне заштитне ограде - до улице (након ојачавања постојеће)

 

Школскa 2017/18.

Директор, локална самоуправа, домар

5. Озелењавање школског дворишта

Јесен/пролеће

Еколошка секција, тим за заштиту животне средине, ВТ, УП

6. Уређивање простора испод школске зграде

Школскa 2017/18.

Помоћни радници

7. Измештање и адаптација дечјег игралишта

У складу са временским и материјалним условима

Школскa 2017/18.

Директор, локална самоуправа, учитељи, наставници ликовног, грађанског васпитања и верске наставе

8. Закључавање школског дворишта ради спречавања окупљања непознатих лица у вечерњим сатима

 

Школскa 2017/18.

 

Помоћни радници, домар

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80% реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, фотографије

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: квартално

4. Задатак: Осмишљавање акција за бољу искоришћеност и реконструкцију школског дворишта у истурном одељењу у Баљковцу (екстеријер)

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Реконстркција спортских терена

Школска 2017/18.

Директор, локална самоуправа

2. Озелењавање школског дворишта

Јесен/пролеће

Директор, сви запослени, УП, ВТ

3. Постављање бетонске ограде и парапета у циљу ограђивања дворишта

 

Школска 2017/18.

 

Домар, директор, донатори

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА:80% реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, документација

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: квартално

5. Задатак: Осмишљавање акција за бољу искоришћеност и реконструкцију школског дворишта у истурном одељењу у Сабанти (екстеријер)

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Изградња спортских терена

Школска 2018/19.

Директор, локална самоуправа

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80% реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, фотографије, медијски прилози, анкете родитеља

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: квартално

2. ЦИЉ : УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ КРОЗ БОЉУ ИСКОРИШЋЕНОСТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

1. Задатак: Укључивање већег броја наставног и ваннаставног особља у предузетничке акције

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Креативне радионице са полазницима ФООО

Током школске године

Наставници у ФООО, андрагог

2. Увођење правила пословне комуникације код свих запослених

На почетку сваке школске године

Директор, стручни сарадник

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА:80 %  реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, фотографије, записници, резултати, анкете

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ: кварталнО

3. ЦИЉ :

ОСНАЖИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА УЧЕНИКА, ПОЛАЗНИКА И РОДИТЕЉА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

1. Задатак: Подизање свести ученика и полазника о значају предузетништва у модерном друштву

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Предавање о предузетништву            (од 1-4.разреда)

Током школске године

Учитељи

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80 % реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, фотографије

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:квартално

 

2. Задатак: Подизање свести родитеља о значају предузетништва

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Штампање ШКОЛСКЕ  ПРОМОТИВНЕ БРОШУРЕ

Дан школе

Тим за промоцију школе

2. Постављање књиге утисака за родитеље

Од другог полугодишта школске 2017/18.

Директор, домар

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80 % реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, број посета сајту и FACEBOOK страници школе, књига утисака, фотографије

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:квартално

3.Задатак : Евалуација успешности предузетничких акција школе

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

1. Анкетирање родитеља о степену успешности предузетничких акција

На крају сваке школске године

Одељенске старешине, стручни сарадник

2. Увођење електронске пословне комуникације (Електронски дневник)

Током школске 2018.

Министарство просвете

3. Процена рада руководства школе

На крају сваке школске године

Наставно особље, родитељи, ученици, ученици, Школска управа

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: 80 % реализованих активности

ИНСТРУМЕНТ: извештаји, анкете

КАДА ВРШИМО ЕВАЛУАЦИЈУ:квартално

План израдио Тим за РП на састанку 14. 2.2018.године                                                                                          Координатор

Невена Шимшић

_________________

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА -ОБЛАСТ ЕТОС ЗА 2018/19.ГОДИНУ


Област вредновања

Активност

Временска динамика

Носиоци активности

Праћење и вредновање

Показатељ

Инструмент

Реализатор

5.1

Заједничка дружења  запослених ван школе ( излети, путовања,спортске активности )

Током године

Синдикат ,Директор,Стручна већа, Тимови

 

Број дружења

Фотографије,

Тим

5.2

Укључивање ученика са сметњама у развоју у приредбе током школске године ( Нова година ...)

Децембар месец2018,

Током године

Драмска секција, Луткарска секција, Рецитаторска

Број активности у које су укључена деца са посебним потребама

Извештаји, фотографије, видео записи

Тим,реализатори активности

Излагање радова ученика са сметњама у развоју на школске паное

Током године

Ликовна секција, ,разредне старешине разредне наставе

Број радова на паноима

 

Извештаји о раду са децом са сметњама у развоју,фотогафије

Тим,реализатори активности

5.3

Састанак тима Етос и Тима за Превенцију насиља,злостављања и занемаривања у вези предлога активности ( како побољшати информисаност о предузетим мерама поводом вршњачког насиља.

Септембар 2018

Тим етоса

План активности

Извештај о састанку

Тим етоса

5.4

Уредити простор за индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима

Октобар  2018

Директор-помоћно техничко особље

Уређен простор

Школа има простоју намењену индивидуалним разговорима

Тим етоса

5.5

Одабир ученика представника вршњачких организација који би

Прикупљали предлоге,осталих ученика

Септембар

Координатори ученичких организација

Одабрани представници

Извештај са састанка Уч.организација

Тим етоса

Представљање представника и његових задужења  осталим ученицима школе

 

 

Октобар

Координатори ученичких организација

Број ученика који је упознат  са улогм представника

Реализовано обавештење по одељењима

Тим етоса

Прикупљање иницијатива ,разматрање и реализација

Током године

Изабрани представници ,Н.веће

Број реализованих иницијатива

Записници, фотографије, видео записи са реализованих активности

Тим етоса

 

Стално и континуирано обвавештавање родитеља о васпитно образовном раду и пословању школе .( штампана обавештења представнику савета родитеља које он чита на родиљским састанцима )

Током године

Директор школе, финансијска служба ,Педагог

Број извештаја

Дневни ред и записници са родитељских састанака ,

Тим етоса


Тим је различитим инструментима истраживања у стандардима за ову област издвојио индикаторе који нису остварени у довољној мери ( или потпуно их нема ). Акциони план за школску 2018/19  је само део комплексног плана који треба реализовати у наредном четворогодишњем периоду . Тим је сматрао да су наведене активности и приоритетне и остварљиве за ову за нас преломну школску годину када се очекује финансијско улагање у нашу школу( реконсртукција ) ,што ће аутоматски и утицати на побољшање оставрености  појединих стандарда .

За тим самовредновања Етос

Координатор

Славица Атанацковић

одишњи извештај о раду Директора школе у школској 2017/18 години